Scroll to top

WePlay İş Birliği Sözleşmesi

I. TARAFLAR

İşbu İş Birliği Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); bir tarafta Weplay Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi (“WePlay Ventures”) ile diğer tarafta Network Partneri arasında aşağıdaki şartlar ve ekler dahilinde akdedilmiştir. WePlay Ventures ve Network Partneri bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Weplay Ventures ayrıca “Şirket” olarak da anılacaktır.

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Sözleşme ’de belirlenen hüküm ve koşullar altında Tarafların karşılıklı destek ve tanıtım faaliyetleri ile yapacakları İş Birliğidir.

III. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. İşbu Sözleşme kapsamında Network Partneri, yazılı/sözlü/görsel kanallar üzerinden her türlü tanıtım, duyuru ve destek faaliyetleri sürdürecek ve bu yolla Şirket’in yaygınlaşmasını sağlayacak ve bilinirliğini artıracaktır.

2. WePlay Ventures, Network Partneri’nin tanıtım ve destek faaliyetlerine karşılık olarak Şirket’e ait web-sitesi üzerinden ve/veya uygun göreceği sair mecralarda Network Partneri’nin görünürlüğü sağlayacaktır.

3. Network Partneri, WePlay Ventures’e iletilecek olan logonun kullanımına dair her türlü yasal izni aldığını ve bunu takiben WePlay Ventures ile paylaştığını taahhüt etmektedir.

4. Network Partneri’ ne ait logoda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde Network Partneri bu değişikliği derhal WePlay Ventures’e bildirecektir. Network Partneri’nin gönderdiği yanlış logo veya içerikten WePlay Ventures hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

5. Network Partneri Sözleşme kapsamında tanıtım yükümlülüğünü yerine getirirken yalnızca WePlay Ventures tarafından onay verilen tanıtım materyallerini kullanacaktır.

6. Network Partneri, yerine getirdiği herhangi bir tanıtım faaliyeti sebebiyle WePlay Ventures’ın itibar kaybına uğraması halinde sorumluluğun doğacağını kabul etmektedir.

7. İşbu Sözleşme kapsamında Network Partneri, WePlay Ventures‘ın yetkili temsilcisi, işçisi, aracısı, bayisi olarak yorumlanamaz. Network Partneri ve WePlay Ventures arasında hiçbir şekilde bir işçi – işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

8. Network Partneri kendi faaliyet alanı kapsamında WePlay Ventures tanıtımını yaparken kendisini WePlay Ventures’ın temsilcisi olarak tanıtmayacak ve bu şekilde düşünülmesine sebep olacak herhangi bir davranışta bulunmayacaktır.

9. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Network Partneri işbu Sözleşme’de düzenlenen koşullara ve yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

IV. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. WePlay Ventures’e tedarik edilecek olan logo, Network Partneri’nin mülkiyetinde olup logonun fikri hakları Network Partnerine attir. Ancak WePlay Ventures işbu Sözleşme kapsamında ve süresince Network Partneri’ne ait olan logonun tanıtımını üstlenecektir.

2. WePlay Ventures işbu sözleşme kapsamında yalnızca ilgili logonun tanıtımı hakkına sahip olup, logoya ilişkin herhangi bir fikri hak, franchise hakkı, lisans hakkı ya da sair hakka sahip olmayacaktır. Açıkça belirtilmemiş olan bütün haklar Network Partneri’ne ait olacaktır.

3. Network Partneri’ne ait logo üzerindeki fikri haklara ilişkin olarak Network Partneri’ne yöneltilmesi gerekirken WePlay Ventures’e yöneltilen her türlü talep ve davanın WePlay Ventures tarafından Network Partneri’ne rücu edileceğini Network Partneri kabul etmektedir.

V. GİZLİLİK

1. İşbu Sözleşme kapsamında, WePlay Ventures’ın Network Partneri’ne yazılı, sözlü, manyetik ortamda ve sair şekilde açıkladığı/açıklayacağı ve/veya Network Partneri’nin herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu/olacağı WePlay Ventures‘ın kendisine, dahili bulunduğu grup şirketine ve bu gruba dahil olan diğer şirketlere, bağlı ve/veya stratejik iş ortaklıklarına, doğrudan ve/veya dolaylı hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine ve/veya bayilerine ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler dahil, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, program, belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler ve her türlü manyetik şerit, doküman, el kitabı, şartname, akış tablosu, program listeleri, veri dosyaları ile piyasa araştırması, iş fırsatları, projeler, iş modelleri, personeline ait her türlü bilgi ve belge, gizli olduğu açıkça veya zımni olarak bildirilsin veya bildirilmesin, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca Network Partneri’nin bunlardan faydalanmak suretiyle elde ettiği yeni bilgiler ile çalışmalar sırasında açıklanmadığı halde, herhangi bir şekilde öğrenilen bilgiler de, Gizli Bilgi kavramı dâhilinde kabul edilecektir. Network Partneri, Gizli Bilgi’leri herhangi bir şekilde öğrendiği takdirde; büyük bir gizlilik içinde korumayı, Gizli Bilgi‘yi, WePlay Ventures‘ın yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamamayı, doğrudan ya da dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve projelerin amaçları dışında kullanmamayı, Gizli Bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanım ve suistimalinden korumak için her türlü güvenlik önlemini almayı ve bunları sürdürmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Network Partneri, bu bilgileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçi ve danışmanlarına verebilecek olup, işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülükler hususunda işçi ve danışmanlarını uyarmak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Network Partneri, işçilerinin ve danışmanlarının işbu Sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını kabul eder.

2. WePlay Ventures tarafından aktarılan/aktarılacak her türlü Gizli Bilgi, WePlay Ventures‘ın mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. WePlay Ventures‘ın yazılı izni olmadan bu gizli bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Network Partneri tarafından çoğaltılmayacaktır. Bu gibi bilgilerin her türlü kopyası WePlay Ventures‘ın mülkiyetinde kalacak ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü hak, saklı tutulacaktır.

VI. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu Sözleşme imza tarihi itibari ile yürürlükte olacaktır. WePlay Ventures Sözleşme süresi içerisinde her zaman 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi hiçbir neden göstermeksizin ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

VII. MÜCBİR SEBEP

Savaş, doğal afetler, yangın, grev, lokavt, sabotaj, patlamalar da dahil olmak üzere, tarafların iradesi dışında meydana gelen her türlü mücbir sebepten kaynaklanan gecikme, kayıp ve zararlardan dolayı Tarafların sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, bu durumu derhal diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin mevcudiyetinin otuz (30 ) günü aşması halinde hakları ihlal edilen taraf Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptirler.

VIII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanması sırasında Taraflar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık, öncelikle karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturulmaya çalışılır. Bu şekilde çözümlenemeyen ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

IX. DİĞER HÜKÜMLER

1. İşbu Sözleşme’ye yapılacak her türlü değişiklik Taraflarca yazılı olarak yapıldığı ve imzalandığı takdirde hukuken bağlayıcı olacaktır.

2. İşbu Sözleşme’nin dili Türkçe olup Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır.

3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar yazılı olarak bu hükümleri Sözleşme’nin amacına uygun kalmak kaydıyla benzeri, uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve bu Sözleşme’nin bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her hal ve durumda, bu tür bir aykırılık ya da uygulanamazlık, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da geçerliliğini etkilemeyecektir.

4. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi taraflarca eşit olarak ödenecektir.

5. Taraflardan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.